Toto sa ti bude páčiť

Košík0

Zavrieť

V košíku nemáte žiadny tovar.

Zásady spracovania osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás prioritou. Vypracovali sme tieto Zásady spracovania osobných údajov, aby sme Vás ako svojich zákazníkov informovali o tom, ako spoločnosť Rock Point a.s. (ďalej len „Správca údajov” alebo tiež „my“ ) vaše osobné údaje získava, uchováva a ďalej spracováva v súvislosti s predajom našich produktov a poskytovaním súvisiacich služieb.

Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre riadne plnenie našich zmluvných povinností, ktorými sme zaviazaní. Pri predaji našich produktov nám taktiež vznikajú niektoré zákonné povinnosti, ktoré zahŕňajú spracovanie osobných údajov a ich uchovávanie po určitú dobu.

Prostredníctvom týchto Zásad spracovania osobných údajov Vám chceme poskytnúť informácie o tom, akým spôsobom zhromažďujeme, spracovávame a chránime vaše osobné údaje (pozri kapitoly 3 až 6 nižšie), a o vašich právach a spôsobe, akým ich môžete uplatniť (pozri kapitolu 5 nižšie).

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, najmä našich zákazníkov a ďalších osôb, ktorých osobné údaje môžeme spracovávať.

Odporúčame Vám starostlivo sa zoznámiť s týmito Zásadami spracovania osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

2. Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť Rock Point a.s. , so sídlom Vrážská 1507, 153 00 Praha 5 - Radotín, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestkým súdom v Prahe, oddiel B vložka č. 7747, IČO 267 07 233, DIČ: CZ26707233.

Spoločne so spoločnosťou Rock Point a.s. sú spoločnými správcami spoločnosti Outdoor Concept a.s. a Hannah Czech a.s., ktoré sú súčasťou skupiny. Konkrétne Outdoor Concept a.s., Americká 54, 30100 Plzeň, IČO: 29093724, DIČ: CZ2909372; Hannah Czech a.s., Americká 54, 30100 Plzeň, IČO: 26383519, DIČ: CZ26383519. Ďalej len „Správca údajov” .

Správca menoval manažéra ochrany osobných údajov, na ktorého sa môžete obrátiť v akýchkoľvek záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Kontaktné údaje na manažéra pre ochranu osobných údajov sú:

Adresa: Americká 54, 30100 Plzeň

Telefón: +420 379 200 602

E-mailová adresa: osobni.udaje@rockpoint.cz

Vezmite prosím na vedomie, že tieto kontaktné údaje môžeme v budúcnosti zmeniť. Aktuálne kontaktné údaje môžete vždy nájsť v aktuálnej verzii týchto Zásad spracovania osobných údajov.

3. Spracovanie osobných údajov pri predaji tovaru

Aby sme Vám mohli dodávať náš tovar a poskytovať súvisiace služby, potrebujeme poznať a ďalej spracovávať vaše osobné údaje. Osobné údaje spracovávame najmä za účelom uzavretia a plnenia zmluvného vzťahu (vr. rokovania pred uzavretím zmluvy) a právnym základom takého spracovania je teda plnenie zmluvy, prípadne náš oprávnený záujem, najmä v prípadoch, keď je zákazníkom právnická osoba a spracovávame osobné údaje jej kontaktných osôb .

Predaj tovaru

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým za účelom dodávania tovaru a správy zákazníckeho vzťahu s Vami. Niektoré údaje, ktoré o Vás máme k dispozícii, spracovávame aj po ukončení trvania zmluvy. Konkrétne osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

·        Predaj tovaru a súvisiace služby. Osobné údaje spracovávame pri predaji tovaru zákazníkom a poskytovaní súvisiacich služieb. Na tieto účely vaše osobné údaje spracovávame na základe právneho základu plnenia zmluvy a/alebo nášho oprávneného záujmu. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, príp. po dobu záručných lehôt na tovar a po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ nutnosť dlhšieho uchovania nevyplýva z iných účelov spracovania.

·        Platby . Platby na našich internetových stránkach prebiehajú cez externú platobnú bránu. K vašim platobným údajom teda máme prístup len v rozsahu prvých 6 a posledných 4 čísel z vašej platobnej karty, ktorú ste použili na úhradu nákupu. Iné údaje o vašich platobných prostriedkoch nespracovávame.

·        Reklamácia . Pokiaľ sa zákazník domnieva, že plnenie zo strany Správcu osobných údajov vykazuje vady, je oprávnený tovar alebo službu reklamovať v súlade s príslušnými predpismi občianskeho práva a v súlade s Reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami . Vybavovanie reklamácií je súčasťou zmluvného plnenia v rámci vzťahu medzi Vami a Správcom osobných údajov a povinnosť vybavovať reklamácie taktiež vyplýva z právnych predpisov.

·        Zákaznícka podpora . Pokiaľ nás kontaktujete prostredníctvom nášho kontaktného formulára, telefonicky alebo iným spôsobom, tak budeme Vami oznámené údaje uchovávať do vybavenia vašej požiadavky, a ďalej prípadne po dobu potrebnú na obhajobu alebo uplatnenie našich právnych nárokov.

·        Zasielanie upomienok . Pokiaľ nie je splatná faktúra za Vami vybraný tovar včas uhradená, môžeme Vám zasielať upomienky, a to až do tej doby, než dôjde k jej uhradeniu.

·        Určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov. Po ukončení zmluvného vzťahu môžeme na základe nášho oprávneného záujmu taktiež po dobu trvania premlčacích lehôt uchovávať niektoré z vašich osobných údajov, ktorých spracovanie je nevyhnutné na ochranu našich práv a prípadnú obhajobu právnych nárokov, vrátane vymáhania neuhradených platieb.

·        Účtovné a daňové doklady . Niektoré osobné údaje môžu byť uvedené na účtovných dokladoch (teda najmä faktúrach). Podľa platných právnych predpisov (napr. zákona o účtovníctve či zákona o dani z pridanej hodnoty) máme povinnosť tieto doklady uchovávať, a to až po dobu 10 rokov. Pokiaľ nám teda vzniká zákonná povinnosť tieto doklady archivovať, ukladáme spolu s nimi aj vaše osobné údaje uvedené na príslušnom daňovom doklade.

Pre vyššie uvedené účely spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci zmluvnej dohody. Ide najmä o nasledujúce údaje:

·         identifikačné údaje (meno, priezvisko, dodacie a fakturačné údaje);

·         kontaktné údaje (e-mailová adresa a telefónne číslo);

·         údaje o poskytnutom plnení (údaje o dodanom tovare a službách, platobná história);

·         prvých 6 a posledné 4 čísla z Vašej platobnej karty;

·         Ćíslo bankového účtu

Zákaznícky účet a vernostný klub

        Pokiaľ sa rozhodnete pre vytvorenie zákazníckeho účtu, Vaše osobné údaje využívame tiež na účely vedenia vernostného klubu , ktorého členmi sa stávate pri založení zákazníckeho účtu on-line alebo na predajni.

Pokiaľ si naďalej neželáte byť členmi nášho vernostného klubu, povedzte nám to prosím. Zrušíme Váš zákaznícky účet a Vaše osobné údaje nebudeme na tento účel ďalej spracovávať. V takom prípade však prídete o body získané v rámci vernostného programu.

V prípade, že po dobu dlhšiu ako 3 roky sa k svojmu zákazníckemu účtu neprihlásite alebo počas tejto doby u nás nevykonáte žiadny ďalší nákup, Vás oslovíme s otázkou, či chcete naďalej zachovať Váš zákaznícky účet. Pokiaľ nám oznámite, že nie, tak vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ nebude iný právny dôvod na ich uchovanie, a nebudeme Vás naďalej považovať za svojho zákazníka.

Na vyššie uvedené účely, pre potreby vedenia vernostného klubu, využívame najmä nasledujúce osobné údaje:

·         identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, dodacie a fakturačné údaje);

·         kontaktné údaje (e-mailová adresa a telefónne číslo);

·         údaje o získaných bodoch v rámci vernostného programu;

·         transakčná história

Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje môžeme ďalej na základe Vášho súhlasu využívať na účely zasielania marketingových ponúk a iných obchodných oznámení , predovšetkým na zasielanie noviniek o našom tovare a službách a iných obchodných oznámení súvisiacich s naším tovarom a službami. Ide najmä o novinky a ponuky, ktoré by pre Vás mohli byť na základe vašich predchádzajúcich nákupov a zvolených preferencií relevantné. Rovnako Vám môžeme zasielať oznámenia, ktoré inak nadväzujú na Vami vykonaný nákup (napr. návod na montáž) alebo pripomenutie týkajúce sa nedokončeného nákupu. Novinky a obdobné obchodné oznámenia Vám budeme zasielať prostredníctvom Vašich kontaktných údajov. Právnym základom takéhoto spracovania je Váš súhlas, ktorý je dobrovoľný, kedykoľvek odvolateľný a ktorý nám môžete udeliť počas registrácie zákazníckeho účtu. Údaje na tento účel spracovávame po dobu platnosti súhlasu alebo do tej doby, než odvoláte svoj súhlas. Pokiaľ svoj súhlas s týmto spracovaním odvoláte, bez ďalšieho prestaneme vaše osobné údaje na účely zasielania marketingových oznámení spracovávať.

V obmedzenej miere Vás ako súčasného zákazníka môžeme oslovovať aj bez Vášho súhlasu s ponukou našich produktov či služieb, ktoré súvisia s produktmi či službami, ktoré ste od nás už zakúpili. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje len v obmedzenom rozsahu nevyhnutnom na zaslanie relevantnej ponuky. Právnym základom takéhoto spracovania je náš oprávnený záujem na informovaní našich zákazníkov o našich obdobných produktoch a službách. Ak vyjadríte nesúhlas alebo námietky pre takéto spracovanie, bude okamžite ukončené.

Na vyššie uvedené účely, aby sme Vám mohli zasielať relevantné marketingové oznámenia, využívame najmä nasledujúce osobné údaje:

·         identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko);

·         kontaktné údaje (e-mailová adresa, korešpondenčná adresa);

·         údaje o tovare a službách, ktoré sme Vám dodali;

·         údaje o Vami zvolených preferenciách

 

V rámci predajnej sezóny môžeme organizovať spotrebiteľské súťaže. V prípade, že sa prihlásite k účasti, budeme vaše údaje spracovávať za účelom umožnenia vašej účasti v takejto súťaži a jej vyhodnotení, a to vrátane údajov, na ktorých je súťaž postavená (napr. údaje o nákupoch, odpovede na znalostné otázky a pod.) Spracovanie vašich údajov v rámci organizovania súťaží prebieha na základe súhlasu, ktorý získame registráciou do súťaže. Súhlas so svojou účasťou na súťažiach organizovaných našou spoločnosťou môžete kedykoľvek odvolať, zo súťaže sa odhlásiť a my vaše údaje prestaneme spracovávať.

Na tieto účely využívame najmä nasledujúce osobné údaje:

·         identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko);

·         kontaktné údaje (e-mailová adresa, korešpondenčná adresa)

·         dátum narodenia (ak to vyžaduje povaha súťaže)

Analýza návštevnosti webových stránok

Na uľahčenie používania našich webových stránok používame súbory cookies, čo sú malé dátové súbory ukladané na disk vášho počítača. Súbory cookies používame na to, aby sme mohli lepšie porozumieť tomu, akým spôsobom sú naše stránky používané a aby ich bolo možné optimalizovať. Súbory cookies nám môžu napr. povedať, či ste naše stránky už v minulosti navštívili, alebo ste novým návštevníkom.

Pokiaľ si neželáte súbory cookies prijímať, môžete v nastaveniach vášho internetového prehliadača všetky súbory cookies z disku vášho počítača vymazať, zablokovať ich príjem, alebo pracovať v tzv. anonymnom režime, kde sa cookies automaticky zmažú pri zatvorení okna prehliadača. Pre bližšie informácie vyhľadajte v nápovede vášho internetového prehliadača kapitolu týkajúcu sa práve cookies:

·         Google Chrome

·         Firefox

·         Microsoft Edge a Microsoft Internet Explorer

·         Safari

Bližší popis jednotlivých kategórií cookies

NEZBYTNÉ COOKIES (TYP 1)

Základné cookies sú nevyhnutné na to, aby naše webové stránky plnili svoje základné funkcie. Tieto súbory cookies umožňujú navigáciu na stránkach a použitie vami požadovaných prvkov, napr. prístup k zabezpečeným oblastiam stránok, obsah košíka, prihlásenie užívateľa, apod. Bez týchto cookies by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú prevádzku týchto stránok.

Do tejto kategórie spadajú tieto cookies:

·         identifikácia vašej návštevy (sedenie)

·         identifikácia nákupného košíka

ANALYTICKÉ A VÝKONNOSTNÉ COOKIES (TYP 2)

Cookies týkajúce sa výkonu zhromažďujú anonymné informácie o tom, akým spôsobom návštevníci používajú naše webové stránky. Tieto súbory cookies nám ukazujú, ako prebieha interakcia medzi návštevníkmi a našimi webovými stránkami, pretože nám poskytujú podklad k agregovanej analýze našich obchodných aktivít – informácie o navštívených oblastiach, o čase strávenom na stránkach ao výskyte prípadných problémov, napr. chybových hlásení. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšiť výkon našich webových stránok. Tieto cookies nemôžu zhromažďovať informácie o aktivitách používateľa na iných webových stránkach.

Do tejto kategórie spadajú tieto cookies:

·         identifikátor pre Google Analytics ( viac informácií )

·         identifikátor pre analytický systém Hotjar ( viac informácií )

FUNKČNÉ COOKIES (TYP 3)

Tieto cookies umožňujú vylepšovanie komfortu a efektívnosti webových stránok a sprístupňujú najrôznejšie funkcie. Vo funkčných cookies je možné napríklad uložiť jazykové nastavenia.

Do tejto kategórie spadajú tieto cookies:

·         informácie o poskytnutí / odmietnutí súhlasu so spracovaním cookies pre cielenú reklamu

·         informácie o nastavení úrovne súhlasu so spracovaním cookies

COOKIES PRE CIELENÚ REKLAMU A REMARKETING (TYP 4)

Tieto cookies sa používajú na zobrazenie reklamy, ktorá je relevantná pre užívateľov a jeho záujmy. Tieto cookies je možné tiež použiť na uloženie a meranie efektivity reklamnej kampane, s ktorou sa zákazník oboznámil počas návštevy konkrétnych webových stránok. Vďaka tomu je možné tiež lepšie komunikovať s potenciálnymi inzerentmi. Naša spoločnosť používa tento typ cookies za účelom marketingu (pri prvej návšteve našich stránok máte možnosť používanie týchto cookies povoliť). S vaším súhlasom použijeme získané informácie na analýzu vášho správania na našich webových stránkach a tiež na zobrazovanie špecifickej reklamy niektorých našich výrobkov. Veríme, že táto funkcia je pre vás prospešná, pretože vám budeme zobrazovať len tie reklamy alebo obsah, ktoré zodpovedajú vašim záujmom.

Do tejto kategórie spadajú tieto cookies:

·         cielená reklama Google (Adwords, DoubleClick, Analytics) ( viac informácií )

·         cielená reklama Facebook ( viac informácií )

·         cielená reklama Zoznam ( viac informácií )

PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ SPRACOVANIE

V našich marketingových kampaniach vykonávame profilovanie a automatizované spracovanie iba za účelom cielenej ponuky nášho tovaru a služieb – chceme vám ponúkať to, čo je pre vás relevantné a nezaťažovať vás zbytočnosťami. Nepoužívame profilovanie ani automatizované spracovanie na účel automatizovaného rozhodovania, ktoré by pre vás malo právne účinky alebo sa vás nejako významne dotýkalo.

4. Zabezpečenie, zdieľanie a prenos osobných údajov

Sme si vedomí dôležitosti Vašich osobných údajov, a preto sme zaviedli a udržujeme nevyhnutné primerané technické a organizačné opatrenia, vnútorné kontroly a procesy bezpečnosti informácií v súlade s najlepšou obchodnou praxou zodpovedajúcou možnému hroziacemu riziku pre Vás ako subjekt údajov. Zároveň zohľadňujeme stav technologického vývoja s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú najmä opatrenia zaisťujúce fyzickú bezpečnosť, školenie zamestnancov, pravidelné zálohovanie, postupy pre obnovu dát a riadenie incidentov, softvérovú ochranu zariadení, na ktorých sú uložené osobné údaje a pod.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spracovávame pre vyššie popísané účely, môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré zaisťujú niektoré služby súvisiace s poskytovaním našich služieb, najmä napr. administratívnu podporu, poskytovanie softvérových nástrojov a pod. Tieto osoby sú v postavení spracovateľov osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať najmä:

·         s ostatnými spoločnosťami združenými okolo spoločnosti Rock Point as za účelom administratívnej podpory pri poskytovaní služieb a zdieľaného poskytovania niektorých služieb a ďalších spracovateľských činností, pričom údaje takto poskytujeme najmä spoločnosti Outdoor Concept a.s., ktorá je súčasťou skupiny a je definovaná aj ako spoločný správca.

·         so spoločnosťami, ktorých nástroje používame najmä v online službách, aby sme vám mohli ponúkať výrobky priamo na mieru. Ide o tieto spoločnosti:

o Google

o Zoznam

o Adform

o Facebook

o Sherpas

o Mailkit

·         so spoločnosťami zaisťujúcimi dopravu tovaru ako je Slovenská pošta a.s., a PPL CZ s.r.o.

·         s externými spoločnosťami zariaďujúcimi servis a údržbu našich výrobkov, čo sú primárne výrobcovia či dodávatelia týchto výrobkov, s ktorými máme uzavretý dodávateľsko-odberateľský vzťah


Pokiaľ sa na nás pri výkone svojich právomocí obrátia orgány verejnej moci so žiadosťou o poskytnutie informácií, ktorých súčasťou môžu byť vaše osobné údaje, budeme na základe zákona či iných právnych aktov povinní v nevyhnutnom rozsahu vaše osobné údaje sprístupniť.

K niektorým vašim osobným údajom môžu mať výnimočne prístup externí audítori, daňoví poradcovia, právni zástupcovia, pokiaľ je to nevyhnutné pre vymáhanie či zaúčtovanie pohľadávok alebo pre ochranu našich oprávnených záujmov alebo poisťovne v prípade riešenia poistných udalostí.

Záruky spracovania

S ďalšími spracovateľmi Vašich osobných údajov sme uzavreli zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktoré zaručujú najmenej rovnakú úroveň ochrany Vašich osobných údajov ako tieto Zásady spracovania osobných údajov.

5. Vaše práva ako subjektu údajov

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo požadovať informácie o spôsoboch spracovania svojich osobných údajov a právo na opravu údajov, ktoré o Vás ako správca osobných údajov spracovávame. V určitých prípadoch máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ďalej potom máte právo na prístup k svojim osobným údajom alebo na ich prenos (napr. prenos k inému poskytovateľovi služieb). V niektorých prípadoch máte právo vzniesť námietky a tiež právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. V prípade, že ste nám predtým poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Jednotlivé práva a spôsob ich uplatnenia sú podrobnejšie popísané nižšie.

Spôsob uplatňovania vašich práv

Pokiaľ uplatníte akékoľvek svoje právo podľa tohto článku alebo podľa platných právnych predpisov, informujeme o takom uplatnení práv, prijatom opatrení alebo vymazaní osobných údajov alebo o obmedzení spracovania, v súlade s vašou požiadavkou, každého príjemcu, ktorému boli tieto údaje poskytnuté podľa kapitoly 4 týchto Zásad spracovanie osobných údajov, ak takéto oznámenie bude možné a/alebo nebude vyžadovať neprimerané úsilie.

Ak si prajete uplatniť svoje práva a/alebo získať príslušné informácie, môžete tak urobiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v kapitole 2 týchto Zásad spracovania osobných údajov.

Pokiaľ budete uplatňovať svoje práva, môžeme Vás požiadať o poskytnutie niektorých dodatočných osobných údajov, ktoré ste nám už predtým oznámili. Poskytnutie takýchto údajov je nevyhnutné pre overenie, či bola príslušná požiadavka skutočne zaslaná Vami. Odpovieme Vám do 30 dní po obdržaní vašej žiadosti, pričom si však vyhradzujeme právo túto lehotu v zložitých prípadoch predĺžiť o ďalších 60 dní.

Oprava vašich osobných údajov

Podľa platnej právnej úpravy máte právo na opravu svojich osobných údajov, ktoré s nami zdieľate. Svoje osobné údaje môžete aj sami opraviť po prihlásení k svojmu zákazníckemu účtu na internetových stránkach www.rafikiclimbing.sk .

Vymazanie vašich osobných údajov

Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Pokiaľ nás kontaktujete s takouto žiadosťou, zmažeme bez zbytočného odkladu všetky vaše osobné údaje, ktoré máme, pokiaľ vaše osobné údaje už nepotrebujeme na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností či na ochranu našich oprávnených záujmov, ako sú popísané vyššie.

Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu. V takom prípade vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme a zaistíme zmazanie aj na strane nami poverených spracovateľov.

Vezmite prosím na vedomie, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania vykonávaného pred odvolaním súhlasu.

Sprístupnenie a prenositeľnosť vašich osobných údajov

Máte právo požadovať informáciu o tom, či o Vás spracovávame osobné údaje av akom rozsahu. Rovnako máte právo požadovať, aby sme Vám sprístupnili osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ďalšie osobné údaje týkajúce sa vašej osoby

Pokiaľ budete požadovať prenos vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na základe plnenia zmluvy a/alebo vášho súhlasu, môžete nás požiadať o ich prenos priamo tretej strane (inému správcovi údajov), ktorého uvediete vo svojej žiadosti, za predpokladu, že takáto požiadavka nebude mať negatívnu vplyv na práva a slobody iných osôb a bude technicky uskutočniteľný.

Právo vzniesť námietky

V prípade, že vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (napr. ak spracovávame vaše údaje ako kontaktné osoby nášho zákazníka), máte právo z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Pokiaľ v takom prípade nepreukážeme naše závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré by prevážili nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pokiaľ nepreukážeme, že tieto údaje sú nutné pre určenie, výkon a obhajobu našich právnych nárokov, tak tieto údaje nebudeme ďalej spracovávať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu a vznesiete námietky proti takémuto spracovaniu, tak bez ďalšieho prestaneme vaše údaje na tento účel spracovávať.

Obmedzenie spracovania

Pokiaľ nás požiadate o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, napr. v prípade, keď spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracovávať vaše osobné údaje, obmedzíme spracovávanie vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie), a prípadne ich budeme spracovávať iba pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo iných obmedzených dôvodov predpísaných platnými právnymi predpismi. Pokiaľ dôjde k zrušeniu obmedzení a my budeme v spracovávaní vašich osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom bez zbytočného odkladu informovať.

Sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nami vykonávaného spracovávania vašich osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Internetové stránky úradu: dataprotection.gov.sk/uoou/.

6. Aktualizácia zásad spracovania osobných údajov

Priebežne môžeme tieto Zásady spracovania osobných údajov upravovať alebo aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad spracovania osobných údajov sa stanú účinnými k dátumu ich účinnosti po ich zverejnení na nasledujúcom odkaze: www.rafikiclimbing.sk/spracovani-osobnich-udaju/

O podstatných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom Vami oznámenej e-mailovej adresy pred dátumom nadobudnutia účinnosti zmien.

Tieto Zásady spracovania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 13.3.20223.

Ešte u nás nemáte účet?

registrujte sa a získate nabité výhody

  • Prehľad objednávok
  • Rady a tipy odborníkov
  • Vernostné body za nákup

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami vrátane Googlu na prenos osobných údajov a personalizáciu reklám, aby boli pre vás zaujímavé.